Damayan ng mga Pamayanan, Mag-aaral, Guro at iba pang Sektor sa Panahon ng Pandemyang COVID-19

| Written by CSWCD

Kat. Prop. Baleng Lagos

Abril 4, 2020

Sa gitna ng gipit na panahong dala ng pandemyang COVID-19, nasaksihan natin ang patuloy na damayan ng mga bulnerableng pamayanan, mga indibidwal at grupo mula sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan, at iba pang katuwang na mga samahan.

Kinikilala na ang kasalukuyang community quarantine, na walanag kaalinsabay na sapat at agarang suportang sosyo-ekonomiko at serbisyong pangkalusugan ay nagpapalala sa dati nang kahirapang nararanasan ng mga maralita sa lungsod at nayon.  

Sa kabila ng suspensyon ng klase, naninindigan ang mga mag-aaral at guro ng Field Instruction Program (FIP) ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan na patuloy na tumugon, kahit sa limitadong paraan, sa pinaka-pangunahing pangangailangan ng mga katuwang na pamayanan sa panahon ng community quarantine. Naniniwala ang Departamento na 1) dapat kilalanin ang hindi pantay na epekto ng community quarantine sa iba’t ibang grupo ng mamamayan, sa partikular ay ang pagtitiyak na hindi mapag-iwanan ang mga mahihirap at pinakabulnerableng sektor sa mga aksyong tutugon sa COVID-19; 2) may mga paraan upang magtulungan ang mga pinaka-bulnerable at hindi gaanong bulnerableng mga mamamayan; 3) kailangang lalong paigtingin ang pagtupad sa karapatan ng mga tao sa panahon ng kalamidad; at 4) malaki ang kakayahan ng pamayanan upang mag-organisa, magplano, at magkaroon ng sariling pagpapasya sa panahong ito.

Kaugnay nito, nakapaglunsad ng mga donation drive ang mga grupong FIP katuwang ng mga pamayanang maralitang lungsod, mangingisda, at katutubo sa Norzagaray, San Jose Del Monte, Bacoor, isla ng Talim, Valenzuela, at Porac. Layunin nitong maibsan ang banta ng kagutuman at kawalan ng personal na proteksyon laban sa pagkalat ng COVID-19. Sa kasalukuyan, nakalikom ng mahigit Php300,000* na pinansiyal na donasyon upang abutin ang higit isanlibong pamilya sa iba’t ibang katuwang na pamayanan. Bukod pa rito ay naglunsad ng inisyatiba ang iba pang mag-aaral ng Pagpapaunlad ng Pamayanan o ‘Community Development’ para lumikom ng face masks para sa mga mamamayang may kapansanan sa Quezon City. Nakakalap din ng mga in-kind na suporta mula sa iba’t ibang grupo tulad ng ibang pamantasan, simbahan, grupo ng mga mananahi, at mga boluntaryong organisasyon.

Ngunit ang tampok rin dito ay ang proseso at kagalingan ng mga pamayanan upang planuhin at ipatupad ang distribusyon ng mga donasyon, mula sa pagtukoy ng mga pinakanangangailangan, pagtataguyod ng pampamayanang kusina (community kitchen), pag-aambag ng produkto (yamang-dagat) at sistematikong pagpapamahagi sa komunidad. Kinikilala rin ang maagap na pag-agapay ng mga lokal na samahan sa Talim, at ang kakayahan ng mga rural na pamayanan na sumandig sa sarili, partikular ang agrikultural na mga komunidad sa Quezon na nakayanang pakainin ang kanilang mamamayan mula sa pagsasaka, sa kabila ng quarantine. Bagamat maraming kinakaharap na hamon, napapataas ng mga tao ang kanilang dignidad kahit sa panahon ng disaster.

Nagpapatuloy ang damayang ito, upang palakasin ang kakayahang pangkalusugan ng pamayanan (community health), at tuluyang maigiit ng mga mamamayan ang pananagutan mula sa pamahalaan. Sa pangmatagalan, nawa’y maghudyat ito ng pagninilay tungo sa mas mabuting kaayusan, kung saan napahahalagahan ang buhay ng tao, ang kanilang karapatan at pantay na mga relasyon sa lipunan.

 *pinagsanib na kompyutasyon ng nalikom na pinansiyal na donasyon mula sa 6 na donation drive (Norzagaray, San Jose Del Monte, Bacoor, Talim, Valenzuela, at Porac)