Araw ng Pagkilala sa mga Nagsipagtapos sa Akademikong Taon 2018-2019

| Written by CSWCD

Ginanap ang Araw ng Pagkilala sa mga Nagsipagtapos na mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD) noong Linggo, ika-30 ng Hunyo 2019 sa School of Statistics Auditorium, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ang tema ng naturang programa ay “BANYUHAY: Pagyabong ng Iskolar ng Bayan tungo sa pagkamit ng hustisyang panlipunan at tunay na kaunlaran para sa sambayanan.”

Ang salitang banyuhay ay pinaikling bersyon ng pariralang “bagong-anyo-ng-buhay” o metamorphosis sa wikang Ingles. Sa konteksto ng pagtatapos sa pag-aaral, ang pagbabanyuhay ay tumutukoy sa pagyabong ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghubog sa kanila sa teorya at praktika ng gawaing pagpapaunlad. Higit pa rito, ang pagbabanyuhay ay tumutukoy din sa kolektibong adhikain ng mga mag-aaral na makamit ang isang lipunang may katarungan at tunay na kaunlaran. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan, ang mga nagsipagtapos sa CSWCD ay handang ialay ang kanilang dangal at husay sa paglilingkod sa bayan.

Sa pagsisimula ng programa, sa pangunguna ng mga tagapagpadaloy na sina Asst. Prof. Devralin T. Lagos at Asst. Prof. Glennie Marie M. Sina-on, ipinakilala ang mga mga nagsipagtapos sa Akademikong Taon 2018-2019 mula sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan, Departamento ng Gawaing Panlipunan, Departamento ng Araling Pangkababaihan at Pangkaunlaran, at mga nagsipagtapos ng Doktorado sa Pagpapaunlad ng Lipunan o Doctor of Social Development. Kasunod na ipinakilala ang mga miyembro ng kaguruan sa bawat departamento. Kinilala rin ang mga Professor Emeriti na sina Dr. Rosario S. Del Rosario, Ka Lito G. Manalili, Dr. Rosalinda P. Ofreneo, at Dr. Amaryllis T. Torres.

Ipinakilala rin ang mga opisyales ng Kolehiyo na sina Asst. Prof. John Erwin S. Bañez, Direktor ng Research and Extension for Development Office (REDO); Assoc. Prof. Ma. Linnea V. Tanchuling, Tagapangulo ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan; Assoc. Prof. Yolanda G. Ealdama, Tagapangulo ng Departamento ng Gawaing Panlipunan; Assoc. Prof. Teresita V. Barrameda, DSD, Tagapangulo ng Departamento ng Araling Pangkababaihan at Pangkaunlaran; Prof. Ma. Theresa V. Tungpalan, PhD, Direktor ng Doktorado sa Pagpapaunlad ng Lipunan; Asst. Prof. Jowima Ang-Reyes, Kalihim ng Kolehiyo; Prof. Sylvia E. Claudio, MD, PhD, Dekana ng Kolehiyo; kasama ang panauhing pandangal na si Bb. Samira Ali Gutoc-Tomawis.   

Nagbigay ng Pambungad na Pananalita ang Dekana ng CSWCD na si Prof. Sylvia E. Claudio, MD, PhD. Sinabi niya na ang ritwal ng pagtatapos ay makabuluhan sapagkat ito rin ay isang ritwal na nagpapatibay na nasa mga Iskolar ng Bayan na ang kaalaman at kakayanan upang lumahok sa lipunan at mag-ambag ng mga partikular na kagalingan bilang mga dalubhasa ng gawaing panlipunan at pagpapaunlad ng pamayanan. Binigyang diin niya na ang mga nagsipagtapos ang pinakamalaking ambag ng kolehiyo sa lipunan at sa bayan. Pinaalalahanan din niya ang mga nagsipagtapos na huwag kalimutan na ang kanilang edukasyon ay binayaran ng mamamayan, sinuportahan ng kanilang pamilya at pinagpawisan ng mga guro. Sa huli, hiniling ng Dekana na patuloy sanang ituring ng lahat bilang pangalawang pamilya ang Kolehiyo na nagsilbing pangalawang tahanan ng mga nagsipagtapos.

Kasunod namang nagbigay ng pangunahing talumpati ang Panauhing Pandangal na si Bb. Samira Ali Gutoc-Tomawis. Inalala niya ang kanyang naging paglalakbay sa Marawi at ibinahagi ang mahalagang aral ng pagpupursige para sa mga adbokasiya tulad ng pagsusulong ng karapatan ng kababaihan. Ayon sa kanya, kinakailangang maipatupad na magkaroon ng mga social workers at community development workers sa bawat purok. Naghandog rin siya ng isang maikling awitin at hinamon ang mga nagsipagtapos na magliyab bilang mga sulo at bilang mga Pilipino sa gitna ng kawalang katiyakan. Binigyan ng Kolehiyo ng isang simpleng handog ang panauhing pandangal.

Sa pangunguna ng Kalihim ng Kolehiyo Asst. Prof. Jowima Ang-Reyes, PhD. at ng mga tagapangulo at direktor ng bawat Departamento at Programa, ipinakilala ang mga Iskolar ng Bayan na nagsipagtapos noong Midyear 2018 hanggang una at ikalawang semestre ng Akademikong Taon 2018-2019. Mula sa Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan, nagsipagtapos ang labing-apat (14) sa Batsilyer sa Agham ng Pagpapaunlad ng Pamayanan, isang (1) Diploma sa Pagpapaunlad ng Pamayanan, at labing-apat (14) sa Master sa Pagpapaunlad ng Pamayanan. Mula naman sa Departamento ng Gawaing Panipunan, mayroong dalawampu’t isang (21) nagtapos sa Batsilyer sa Agham ng Gawaing Panlipunan at 1 Master sa Gawaing Panlipunan. Sa Departamento ng Araling Pangkababaihan at Pangkaunlaran, labing-tatlo (13) ang nagsipagtapos sa Master sa Arte sa Kababaihan at Kaunlaran; habang may 5 nagtapos sa Doktorado sa Pagpapaunlad ng Lipunan. 

Pinarangalan naman ng Kolehiyo ng Katibayan ng Pagkilala at cash awards ang mga Natatanging Papel noong Akademikong Taon 2018-2019 para sa parehong undergraduate at graduate level sa bawat departamento at programa ng Kolehiyo.

Sa Departamento ng Gawaing Panlipunan nagmula ang Magna Cum Laude na si Bb. Pamela Marie C. Pascua. Siya rin ang nagpahayag ng talumpati bilang kinatawan ng mga batsilyer na mag-aaral ng CSWCD. Kasunod niyang nagbigay ng talumpati si Bb. Virginia B. Dandan na ginawaran ng DSD Excellence Award at ng natatanging disertasyon.  

Matapos ang pagkilala at pagpaparangal sa mga nagsipagtapos, nagpalabas naman ng maikling video greeting mula sa mga indibidwal, grupo, at komunidad na nakasalamuha ng mga mag-aaral sa loob at labas ng Kolehiyo at Unibersidad. Sinundan ito ng pagtatanghal mula sa Concerned Artists of the Philippines o CAP. Ang mang-aawit at kompositor ay mula sa Research and Extension for Development Office (REDO) ng CSWCD na si G. Edgie Francis B. Uyanguren. Inawit niya ang Paragas Ki, isang orihinal na awitin na nilikha kasama ng mga mag-aaral na Lumad o katutubo mula sa Mindanao at ng Save Our Schools UP Diliman. Kasabay ng pagtatangal ang paghahandog ng mga mag-aaral ng sunflower sa kanilang mga pamilya bilang pasasalamat.

Ang mga nagsipagtapos sa Akademikong Taon 2018-2019 ay naglahad ng Panunumpa ng Katapatan sa pangunguna ni Asst. Prof. Florence F. Pasos, bilang kinatawan ng CSWCD Alumni Association.

Bago lumabas ang mga kulay sa pangunguna ng UP Rayadillo, naglunsad ang mga mag-aaral ng isang kilos protesta at naglahad ng panawagan ng mga nagsipagtapos. Panawagan ng mga mag-aaral na patuloy na “makiisa at kumilos kasama ang sambayanan upang isulong ang isang lipunang may tunay na hustisya, kaunlaran, at kapayapaan. Gamitin natin ang ating dangal at kahusayan upang maging liwanag sa isang madilim na lipunan. Buong tapang tayong makibaka hanggang sa tagumpay!”

Iskolar ng Bayan, Paglingkuran ang Sambayanan!