Sikhay Diwa, Sikhay Sigla: CSWCD College Week, Pebrero 18-23, 2013

| Written by CSWCD

Ang Sikhay Diwa ay nagpapahiwatig ng pagbibigay-kahulugan, buod,  direksyon, at espiritu sa lahat ng ating ginagawa bilang isang pamayanan.  Maaari rin itong iugnay sa kabayanihan ni Ladislao Diwa, isa sa mga unang nagpundar ng Katipunan kasama ni Andres Bonifacio, na ang ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ay ipinagdiriwang ngayong taong ito.  Sa Linggo ng Kolehiyo, sisikapin nating buhayin at ipagdiwang ang diwa ng ating Vision, Mision, at Goals (VMG), at muling italaga ang ating sarili sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sisinupin  din natin ang pagbibigay-katuparan sa ating VMG  sa  pamamagitan ng pagtatampok ng ating mga nalikha at nasaliksik, at sa pagdaraos ng ating Pangkalahatang Asembleya upang talakayin at aprobahan ang ating Manual of Operations.

Ang Sikhay Sigla naman ay tungkol sa enerhiya,  buhay at mainit na kilos at damdamin,  sipag, saya  at sigasig na nagmumula sa sama-samang pagpapasiya, pagsasagawa, at pag-unlad. Sa Linggo ng Kolehiyo, pasisiglahin natin ang lahat, pati na ang ating kapaligiran,  sa pamamagitan ng sama-samang pagtatanim, pagsasalu-salo, paglalaro,  at pagbabahagi ng talento at pagkamalikhain.

college week 2013