Sama-samang Pag-aaral tungkol Sekswalidad, Kaunlaran at Sariling Buhay

| Written by CSWCD

pag-aaral tungkol sekswalidad

Noong ika 19 ng Marso, 2012, maraming guro, REPS at administrative staff ay dumalo sa Ang Ating Mithiin: Isang Kolehiyong Malaya sa Sexual Harassment (Sama-Samang Pag-aaral ng CSWCD sa Sekswalidad, Kaunlaran at Sariling Buhay) mula 1:00 – 5:00 nh sa CSWCD Seminar Room. Ito ay Isang inisyatiba ng CSWCD para maging ligtas at protektado ang mga Kawani at mag-aaral.

Ang mga layunin nito ay:

  • Makilala ang ugnayan ng seksualidad, kaunlaran at sariling buhay;
  • Mapag-aralan ang anti-sexual harassment policy ng UP;
  • Maibahagi ang mga kongkretong karanasan kaugnay ng pagpapatupad o paglabag sa patakarang ito; at
  • Makapagbigay ng mga mungkahi para maging malaya sa sexual harassment ang ating kolehiyo at ang ating unibersidad.

Malaking katuwaan ang naramdaman ng mga nagsidalo dahil sa dami nang natutunan nila sa dalawang resource persons, Dr. Sylvia Claudio at Atty. Evalyn Ursua. Sa lektura at exercise, naunawaan ng mga sumali kung papaano magkakawing ang seksualidad sa mga usapin ng kaunlaran at sa mga nagaganap sa sariling buhay. Naipaliwanag din ni Atty. Ursua ang pagkakaiba at kumplementasyon ng mg patakaran ng Civil Service Commission at ng Unibersidad ng Pilipinas hingil sa sexual harassment.