Pres. Pascual’s Message at the Tandang Sora @ 200 Conference

| Written by CSWCD

president pascual

Magandang araw sa inyong lahat!

Ang pagdiriwang ng katauhan, kabayanihan at kabuluhan ni Tandang Sora ay malaon nang hinihingi mula sa kasalukuyang henerasyon.

Liban dito, hinahanap din ang higit pang pananaliksik sa kanyang buhay at sa kanyang naging papel sa laban ng bayan upang lumaya sa dominasyong Espanyol. Higit na titingkad ang pagtatanghal ng buhay at gawa ni Tandang Sora kung palalalimin natin ang ating kaalaman at pag-unawa sa kanya.

Ngunit, alam natin, hindi pa man nagagawa ang malawak na pananaliksik, malaki nang bagay na humakbang tayo para buhayin ang ating kolektibong gunita at pagpapahalaga kay Tandang Sora sa enggrandeng paraan. Sapagkat totoo namang ang kanyang ambag sa pagkilos ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan ay huwarang gawain—ang kusang ialay ang sariling lakas at sariling kabuhayan sa pagsulong ng kabutihan ng bayan, anuman ang panganib o kapahamakang haharapin, at kahit na siya’y lubhang matanda na.

Makabuluhan para sa ating Unibersidad ang naging tayo ni Tandang Sora bilang isang huwaran ng kabayanihan. Isinusulong ng aking administrasyon ang programa ng paglilingkod sa bansa ng ating Unibersidad. Tungo rito, kailangan natin ang mga imahen ng dalisay na pagkukusang-loob na maglingkod sa bayan. Kailangan ang mga pamantayan ng bukal-sa-pusong pagganap ng paghahandog ng sarili sa Bayan. Si Tandang Sora ay totoong naaangkop at napapanahon bilang huwaran ng wagas na pag-ibig sa Bayan.

Ang mga aral at kabuluhan ng kanyang buhay at pag-aalay ng sarili ay nararapat palitawin at palaganapin sa hanay ng taumbayan.

Sa panahon ngayon ng sari-sari at ‘di kanais-nais na pangyayari sa ating bansa, mahigpit ang pangangailangan nating buhayin ang ating pinahahalagaan—our values—ng kabutihang-asal, pagkalinga at pagmamalasakit sa kapwa, at pagpapauna ng kabutihan nang nakararami bago ng sariling kapakanan.

Ang mga pagpapahalagang ito ay dapat patampukin sa mga aklat pang-Kasaysayan at pang-Sibika, nang sa gayon, ang kabataan ay mapuspos ng diwa ng mabuting pakikitungo sa kapwa, pagmamalasakit sa kabuuan, pagtitindig ng sariling puri—para sa ikararangal at ikalalakas ng Bansa.

Walang alinlangan, walang maliw, walang suko—ito ang naging pamantayan ni Tandang Sora sa kanyang paglilingkod sa bayan.
Hanggang sa huling mga sandali ng kanyang buhay, kasama na ang panahon ng kanyang deportasyon sa Guam, iginugol ni Tandang Sora ang kanyang sarili bilang huwaran ng pag-ibig sa Bayang Tinubuan.

Para sa Unibersidad at para sa malawak na taumbayan, harinawang ang kumperensyang ito ay magpatampok ng butihing buhay at gawa ni Melchora Aquino, dakilang Ina ng Himagsikang Pilipino, huwaran ng dalisay na pag-aalay ng sarili para sa ikabubuti at ikadadakila ng Bayang Pilipino.

Mabuhay si Melchora Aquino!
Mabuhay ang Unibersidad ng Bayan!
Mabuhay tayong lahat!